صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۲۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۶۵۹۱
صورت‌های مالی صندوق
تاریخ تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ دانلود
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ دانلود
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ پرتفوی ماهانه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ دانلود
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ صورتهای مالی حسابرسی نشده دوره مالی بیست و سه روزه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ دانلود