صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۲۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۶۵۹۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱ ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ ۱,۱۶۴,۰۵۸ ۱۸.۸۴ % ۳,۲۰۸,۹۲۱ ۵۱.۹۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۶۴,۴۱۸ ۴.۲۸ % ۱۶۷,۷۴۴ ۲.۷۱ % ۰ ۰ % ۱,۳۷۴,۹۴۱ ۲۲.۲۵ %
۲ ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ ۱,۱۶۴,۰۵۸ ۱۸.۸۴ % ۳,۲۰۸,۹۲۱ ۵۱.۹۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۶۴,۴۱۸ ۴.۲۸ % ۱۶۷,۶۱۷ ۲.۷۱ % ۰ ۰ % ۱,۳۷۴,۹۴۱ ۲۲.۲۵ %
۳ ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ ۱,۱۶۴,۰۵۸ ۱۸.۸۴ % ۳,۲۰۸,۹۲۱ ۵۱.۹۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲۶۴,۴۱۸ ۴.۲۸ % ۱۶۷,۴۹۱ ۲.۷۱ % ۰ ۰ % ۱,۳۷۴,۹۴۱ ۲۲.۲۵ %
۴ ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ ۱,۱۶۱,۳۳۸ ۱۸.۹۳ % ۳,۲۱۶,۹۴۱ ۵۲.۴۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۹۱,۹۳۸ ۳.۱۳ % ۲۰۸,۰۸۵ ۳.۳۹ % ۰ ۰ % ۱,۳۵۶,۱۸۱ ۲۲.۱۱ %
۵ ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ ۱,۱۶۴,۰۵۶ ۱۸.۹۶ % ۳,۲۳۶,۲۵۷ ۵۲.۷۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲۶,۰۵۷ ۲.۰۵ % ۲۵۷,۰۶۲ ۴.۱۹ % ۰ ۰ % ۱,۳۵۴,۸۱۴ ۲۲.۰۷ %
۶ ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ ۱,۱۶۴,۰۵۶ ۱۸.۹۶ % ۳,۲۳۶,۲۵۷ ۵۲.۷۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲۶,۰۵۷ ۲.۰۵ % ۲۵۶,۹۳۹ ۴.۱۹ % ۰ ۰ % ۱,۳۵۴,۸۱۴ ۲۲.۰۷ %
۷ ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ ۱,۱۶۴,۰۵۶ ۱۸.۹۵ % ۳,۲۳۶,۲۵۷ ۵۲.۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۲۶,۰۵۷ ۲.۰۵ % ۲۵۶,۸۱۶ ۴.۱۸ % ۰ ۰ % ۱,۳۵۸,۰۸۳ ۲۲.۱۱ %
۸ ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ ۱,۱۸۴,۹۳۸ ۱۹.۲۳ % ۳,۲۶۹,۶۱۷ ۵۳.۰۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱۳,۷۵۶ ۱.۸۵ % ۲۳۳,۳۲۲ ۳.۷۹ % ۰ ۰ % ۱,۳۶۰,۰۸۰ ۲۲.۰۷ %
۹ ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ ۱,۲۱۹,۳۹۹ ۱۹.۶۷ % ۳,۳۰۵,۶۹۱ ۵۳.۳۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۱,۷۶۸ ۰.۱۹ % ۲۸۶,۰۷۹ ۴.۶۲ % ۰ ۰ % ۱,۳۷۵,۳۹۲ ۲۲.۱۹ %
۱۰ ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ ۱,۲۶۰,۳۰۸ ۲۰.۱۸ % ۳,۳۱۵,۰۹۹ ۵۳.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱۸,۹۱۰ ۰.۳ % ۲۵۳,۳۱۷ ۴.۰۶ % ۰ ۰ % ۱,۳۹۷,۱۴۳ ۲۲.۳۷ %