صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۲۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۶۵۹۱
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱ ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ۱,۱۴۶,۲۷۸ ۱۸.۳۳ % ۳,۲۳۴,۳۵۰ ۵۱.۷۲ % ۱۴۰,۶۴۰ ۲.۲۵ % ۰ ۰ % ۱۹۹,۲۵۹ ۳.۱۹ % ۴۳,۶۳۰ ۰.۷ % ۰ ۰ % ۱,۴۸۹,۹۲۳ ۲۳.۸۲ %
۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ ۱,۱۴۱,۳۸۴ ۱۸.۰۱ % ۳,۲۲۸,۳۱۸ ۵۰.۹۴ % ۱۵۶,۴۷۰ ۲.۴۷ % ۰ ۰ % ۲۴۲,۲۱۸ ۳.۸۲ % ۳۳,۸۸۶ ۰.۵۳ % ۰ ۰ % ۱,۵۳۵,۰۵۹ ۲۴.۲۲ %
۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ۱,۱۴۴,۵۳۱ ۱۸.۰۵ % ۳,۲۲۷,۸۴۸ ۵۰.۸۹ % ۱۶۴,۷۶۵ ۲.۶ % ۰ ۰ % ۲۳۳,۵۲۳ ۳.۶۸ % ۳۳,۷۳۷ ۰.۵۳ % ۰ ۰ % ۱,۵۳۷,۸۵۴ ۲۴.۲۵ %
۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ ۱,۱۷۰,۳۷۰ ۱۸.۵ % ۳,۲۵۳,۲۷۷ ۵۱.۴۴ % ۱۶۴,۶۸۰ ۲.۶ % ۰ ۰ % ۲۳۱,۳۱۹ ۳.۶۶ % ۳۵,۰۸۰ ۰.۵۵ % ۰ ۰ % ۱,۴۷۰,۰۹۱ ۲۳.۲۴ %
۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ ۱,۱۷۰,۳۷۰ ۱۸.۵۱ % ۳,۲۵۳,۲۷۷ ۵۱.۴۴ % ۱۶۴,۵۹۵ ۲.۶ % ۰ ۰ % ۲۳۱,۳۱۹ ۳.۶۶ % ۳۴,۹۱۶ ۰.۵۵ % ۰ ۰ % ۱,۴۷۰,۰۹۱ ۲۳.۲۴ %
۶ ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ ۱,۱۷۰,۳۷۰ ۱۸.۵۱ % ۳,۲۵۳,۲۷۷ ۵۱.۴۴ % ۱۶۴,۵۱۰ ۲.۶ % ۰ ۰ % ۲۳۱,۳۱۹ ۳.۶۶ % ۳۴,۷۵۲ ۰.۵۵ % ۰ ۰ % ۱,۴۷۰,۰۹۱ ۲۳.۲۵ %
۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ ۱,۱۷۰,۳۷۰ ۱۸.۵۱ % ۳,۲۵۳,۲۷۷ ۵۱.۴۴ % ۱۶۴,۴۲۵ ۲.۶ % ۰ ۰ % ۲۳۱,۳۱۹ ۳.۶۶ % ۳۴,۵۸۹ ۰.۵۵ % ۰ ۰ % ۱,۴۷۰,۰۹۱ ۲۳.۲۵ %
۸ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ ۱,۱۶۷,۲۹۵ ۱۸.۶۴ % ۳,۲۴۹,۹۱۸ ۵۱.۸۹ % ۱۴۸,۱۹۰ ۲.۳۷ % ۰ ۰ % ۲۱۵,۶۳۶ ۳.۴۴ % ۵۰,۴۸۱ ۰.۸۱ % ۰ ۰ % ۱,۴۳۱,۱۹۴ ۲۲.۸۵ %
۹ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ ۱,۱۶۰,۶۳۰ ۱۸.۴ % ۳,۲۴۸,۴۳۶ ۵۱.۵۱ % ۱۴۹,۷۰۱ ۲.۳۷ % ۰ ۰ % ۲۴۸,۱۲۵ ۳.۹۳ % ۳۲,۷۸۲ ۰.۵۲ % ۰ ۰ % ۱,۴۶۶,۸۲۷ ۲۳.۲۶ %
۱۰ ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ ۱,۱۵۹,۶۸۰ ۱۸.۵ % ۳,۲۳۴,۹۸۰ ۵۱.۶ % ۱۴۹,۶۲۵ ۲.۳۹ % ۰ ۰ % ۲۳۱,۷۲۹ ۳.۷ % ۲۶,۲۳۶ ۰.۴۲ % ۰ ۰ % ۱,۴۶۷,۴۲۱ ۲۳.۴۱ %