صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۲۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۶۵۹۱
اساسنامه صندوق
اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ اساسنامه (نسخه اولیه) اساس نامه
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ اساسنامه (نسخه نهایی) اساس نامه
تغییرات اساسنامه
تاریخ بارگذاری توضیحات دانلود
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ تصمیمات مجمع - تغییر اساسنامه صندوق مورخ ۱۴۰۲.۰۶.۲۲ تغییرات اساس نامه
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ تصمیمات مجمع - تغییر اساسنامه صندوق مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۱ ساعت ۱۵ تغییرات اساس نامه
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ تصمیمات مجمع - تغییرات اساسنامه صندوق مورخ ۱۴۰۲.۱۲.۲۷ تغییرات اساس نامه