صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۲۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۶۵۹۱
بازده دوره‌ای صندوق
اطلاعات بازدهی صندوق در دوره‌های زمانی مختلف در جدول زیر به صورت ساده ارائه شده است که بروزرسانی آن بعد از هر بار محاسبه NAV انجام می‌شود.

توضیحات از تاریخ تا تاریخ بازدهی صندوق بازدهی بازار
روز اخیر ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ %۰.۱۰۸ %۰.۱۵۴
هفته گذشته ۱۴۰۳/۰۳/۱۵ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ (۰.۶۲۲)% (۰.۳۰۶)%
ماه گذشته ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ (۵.۰۷۲)% (۵.۱۰۱)%
۳ ماه اخیر ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ (۲.۲۵۷)% (۳.۱۹۷)%
۶ ماه ۱۴۰۲/۰۹/۲۳ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ %۲.۱۹ (۳.۵۵۸)%
یک سال اخیر ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲
۳ سال اخیر ۱۴۰۰/۰۳/۲۲ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲
۵ سال اخیر ۱۳۹۸/۰۳/۲۳ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲
تا زمان انتشار ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ %۲.۱۹ (۳.۵۵۸)%
حداکثر بازده هفتگی از تاریخ تاسیس %۳.۲۴ %۳.۸
حداقل بازده هفتگی از تاریخ تاسیس (۲.۳۲)% (۲.۵۱)%