صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۲۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۶۵۹۱
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۳/۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۶۹,۲۳۴,۴۵۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۴,۴۳۰,۷۶۵,۵۴۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵,۸۷۹,۷۴۷,۱۴۰,۵۸۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۳۹۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۳۲۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۳۲۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۳/۰۴
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۹/۲۲
نوع صندوق
بازنشستگی تکمیلی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۳/۰۳/۰۴ ۱۰,۳۹۵ ۱۰,۳۲۹ ۱۰,۳۲۹ ۰ ۰ ۶۵۱,۳۶۲,۹۷۳ ۰ ۸۲,۱۲۸,۵۲۲ ۵۶۹,۲۳۴,۴۵۱ ۵,۸۷۹,۷۴۷,۱۴۰,۵۸۳
  ۲ ۱۴۰۳/۰۳/۰۳ ۱۰,۳۹۱ ۱۰,۳۲۵ ۱۰,۳۲۵ ۰ ۰ ۶۵۱,۳۶۲,۹۷۳ ۰ ۸۲,۱۲۸,۵۲۲ ۵۶۹,۲۳۴,۴۵۱ ۵,۸۷۷,۴۶۴,۱۳۷,۶۱۸
  ۳ ۱۴۰۳/۰۳/۰۲ ۱۰,۴۳۳ ۱۰,۳۶۷ ۱۰,۳۶۷ ۰ ۱۸۲,۶۹۱ ۶۵۱,۳۶۲,۹۷۳ ۱,۳۳۲,۰۵۵ ۸۲,۱۲۸,۵۲۲ ۵۶۹,۲۳۴,۴۵۱ ۵,۹۰۱,۱۹۲,۹۶۷,۸۶۷
  ۴ ۱۴۰۳/۰۳/۰۱ ۱۰,۴۳۳ ۱۰,۳۶۷ ۱۰,۳۶۷ ۰ ۰ ۶۵۱,۱۸۰,۲۸۲ ۰ ۸۰,۷۹۶,۴۶۷ ۵۷۰,۳۸۳,۸۱۵ ۵,۹۱۳,۰۵۷,۴۵۹,۹۴۰
  ۵ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ ۱۰,۴۳۳ ۱۰,۳۶۷ ۱۰,۳۶۷ ۰ ۱,۲۴۱,۰۹۸ ۶۵۱,۱۸۰,۲۸۲ ۲,۴۷۸,۳۴۷ ۸۰,۷۹۶,۴۶۷ ۵۷۰,۳۸۳,۸۱۵ ۵,۹۱۳,۱۸۲,۱۵۲,۱۱۱
  ۶ ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ ۱۰,۴۱۲ ۱۰,۳۴۶ ۱۰,۳۴۶ ۰ ۱۹۱,۷۵۷ ۶۴۹,۹۳۹,۱۸۴ ۳۶۰,۲۸۱ ۷۸,۳۱۸,۱۲۰ ۵۷۱,۶۲۱,۰۶۴ ۵,۹۱۴,۱۱۷,۳۳۶,۸۹۴
  ۷ ۱۴۰۳/۰۲/۲۹ ۱۰,۶۴۲ ۱۰,۵۷۴ ۱۰,۵۷۴ ۰ ۰ ۶۴۹,۷۴۷,۴۲۷ ۰ ۷۷,۹۵۷,۸۳۹ ۵۷۱,۷۸۹,۵۸۸ ۶,۰۴۶,۱۰۹,۲۸۵,۸۵۹
  ۸ ۱۴۰۳/۰۲/۲۸ ۱۰,۶۶۴ ۱۰,۵۹۶ ۱۰,۵۹۶ ۰ ۰ ۶۴۹,۷۴۷,۴۲۷ ۰ ۷۷,۹۵۷,۸۳۹ ۵۷۱,۷۸۹,۵۸۸ ۶,۰۵۸,۷۹۵,۸۶۶,۲۴۵
  ۹ ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ ۱۰,۶۶۳ ۱۰,۵۹۵ ۱۰,۵۹۵ ۰ ۴۲۵,۴۸۲ ۶۴۹,۷۴۷,۴۲۷ ۸۹۰,۵۱۳ ۷۷,۹۵۷,۸۳۹ ۵۷۱,۷۸۹,۵۸۸ ۶,۰۵۸,۲۵۵,۲۲۱,۴۰۸
  ۱۰ ۱۴۰۳/۰۲/۲۶ ۱۰,۶۷۱ ۱۰,۶۰۳ ۱۰,۶۰۳ ۰ ۷۵۰,۱۳۹ ۶۴۹,۳۲۱,۹۴۵ ۳,۰۲۹,۲۳۴ ۷۷,۰۶۷,۳۲۶ ۵۷۲,۲۵۴,۶۱۹ ۶,۰۶۷,۸۴۱,۱۳۴,۱۱۲
  ۱۱ ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ ۱۰,۶۷۱ ۱۰,۶۰۳ ۱۰,۶۰۳ ۰ ۲۶۱,۸۶۶ ۶۴۸,۵۷۱,۸۰۶ ۸۰۱,۱۴۵ ۷۴,۰۳۸,۰۹۲ ۵۷۴,۵۳۳,۷۱۴ ۶,۰۹۱,۹۷۸,۱۴۸,۱۰۹
  ۱۲ ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ ۱۰,۶۷۴ ۱۰,۶۰۸ ۱۰,۶۰۸ ۰ ۷۵۸,۵۳۹ ۶۴۸,۳۰۹,۹۴۰ ۲,۰۵۹,۷۴۱ ۷۳,۲۳۶,۹۴۷ ۵۷۵,۰۷۲,۹۹۳ ۶,۱۰۰,۴۵۵,۶۵۲,۲۶۰
  ۱۳ ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ ۱۰,۸۲۹ ۱۰,۷۶۵ ۱۰,۷۶۵ ۰ ۴۱۰,۰۵۴ ۶۴۷,۵۵۱,۴۰۱ ۷۷۷,۰۵۹ ۷۱,۱۷۷,۲۰۶ ۵۷۶,۳۷۴,۱۹۵ ۶,۲۰۴,۶۸۳,۳۸۲,۱۶۸
  ۱۴ ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ ۱۰,۹۰۶ ۱۰,۸۴۱ ۱۰,۸۴۱ ۰ ۰ ۶۴۷,۱۴۱,۳۴۷ ۰ ۷۰,۴۰۰,۱۴۷ ۵۷۶,۷۴۱,۲۰۰ ۶,۲۵۲,۶۳۲,۴۴۳,۶۱۴
  ۱۵ ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ ۱۰,۹۴۲ ۱۰,۸۷۷ ۱۰,۸۷۷ ۰ ۰ ۶۴۷,۱۴۱,۳۴۷ ۰ ۷۰,۴۰۰,۱۴۷ ۵۷۶,۷۴۱,۲۰۰ ۶,۲۷۳,۳۶۳,۰۴۰,۵۸۰
  ۱۶ ۱۴۰۳/۰۲/۲۰ ۱۰,۹۴۲ ۱۰,۸۷۷ ۱۰,۸۷۷ ۰ ۳۰۱,۳۰۹ ۶۴۷,۱۴۱,۳۴۷ ۶۷۶,۹۹۵ ۷۰,۴۰۰,۱۴۷ ۵۷۶,۷۴۱,۲۰۰ ۶,۲۷۳,۰۳۵,۲۵۴,۳۲۳
  ۱۷ ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ ۱۰,۹۴۶ ۱۰,۸۸۲ ۱۰,۸۸۲ ۰ ۷۷۲,۸۹۳ ۶۴۶,۸۴۰,۰۳۸ ۱,۶۷۷,۶۷۶ ۶۹,۷۲۳,۱۵۲ ۵۷۷,۱۱۶,۸۸۶ ۶,۲۷۹,۸۹۹,۶۹۳,۰۶۳
  ۱۸ ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ ۱۰,۹۸۷ ۱۰,۹۲۲ ۱۰,۹۲۲ ۰ ۵۳۷,۵۰۶ ۶۴۶,۰۶۷,۱۴۵ ۱,۵۹۴,۳۰۵ ۶۸,۰۴۵,۴۷۶ ۵۷۸,۰۲۱,۶۶۹ ۶,۳۱۳,۲۹۸,۳۷۹,۱۲۵
  ۱۹ ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ ۱۱,۰۳۲ ۱۰,۹۶۷ ۱۰,۹۶۷ ۰ ۴۹۵,۱۱۱ ۶۴۵,۵۲۹,۶۳۹ ۲۴۸,۴۴۵ ۶۶,۴۵۱,۱۷۱ ۵۷۹,۰۷۸,۴۶۸ ۶,۳۵۰,۸۲۴,۶۷۴,۸۱۳
  ۲۰ ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ ۱۱,۰۲۱ ۱۰,۹۵۶ ۱۰,۹۵۶ ۰ ۰ ۶۴۵,۰۳۴,۵۲۸ ۰ ۶۶,۲۰۲,۷۲۶ ۵۷۸,۸۳۱,۸۰۲ ۶,۳۴۱,۴۱۸,۹۱۶,۵۰۱
  مشاهده همه