صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۲۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۶۵۹۱
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۱/۲۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۵۸,۴۶۴,۳۴۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۴,۴۴۱,۵۳۵,۶۶۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۶,۱۴۰,۵۱۴,۰۲۹,۹۳۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۱,۰۶۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۹۹۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۹۹۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۱/۲۷
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۹/۲۲
نوع صندوق
بازنشستگی تکمیلی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ ۱۱,۰۶۳ ۱۰,۹۹۵ ۱۰,۹۹۵ ۰ ۸۲۱,۸۶۰ ۶۱۶,۷۵۰,۷۳۳ ۱,۶۶۱,۵۹۷ ۵۸,۲۸۶,۳۹۳ ۵۵۸,۴۶۴,۳۴۰ ۶,۱۴۰,۵۱۴,۰۲۹,۹۳۴
  ۲ ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ ۱۱,۱۱۸ ۱۱,۰۵۱ ۱۱,۰۵۱ ۰ ۱,۷۵۸,۳۰۰ ۶۱۵,۹۲۸,۸۷۳ ۴۵۴,۴۴۳ ۵۶,۶۲۴,۷۹۶ ۵۵۹,۳۰۴,۰۷۷ ۶,۱۸۰,۵۹۳,۵۷۸,۲۸۵
  ۳ ۱۴۰۳/۰۱/۲۵ ۱۱,۱۷۸ ۱۱,۱۱۱ ۱۱,۱۱۱ ۰ ۰ ۶۱۴,۱۷۰,۵۷۳ ۰ ۵۶,۱۷۰,۳۵۳ ۵۵۸,۰۰۰,۲۲۰ ۶,۱۹۹,۸۲۹,۲۶۷,۶۹۲
  ۴ ۱۴۰۳/۰۱/۲۴ ۱۱,۲۲۰ ۱۱,۱۵۳ ۱۱,۱۵۳ ۰ ۰ ۶۱۴,۱۷۰,۵۷۳ ۰ ۵۶,۱۷۰,۳۵۳ ۵۵۸,۰۰۰,۲۲۰ ۶,۲۲۳,۲۱۱,۱۴۶,۵۱۸
  ۵ ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ ۱۱,۲۲۰ ۱۱,۱۵۳ ۱۱,۱۵۳ ۰ ۰ ۶۱۴,۱۷۰,۵۷۳ ۰ ۵۶,۱۷۰,۳۵۳ ۵۵۸,۰۰۰,۲۲۰ ۶,۲۲۳,۲۹۰,۹۸۲,۷۹۳
  ۶ ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ ۱۱,۲۲۰ ۱۱,۱۵۲ ۱۱,۱۵۲ ۰ ۱,۱۳۸,۷۵۳ ۶۱۴,۱۷۰,۵۷۳ ۷۷۳,۱۵۵ ۵۶,۱۷۰,۳۵۳ ۵۵۸,۰۰۰,۲۲۰ ۶,۲۲۲,۹۹۸,۲۵۹,۹۸۶
  ۷ ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ ۱۱,۲۲۶ ۱۱,۱۵۸ ۱۱,۱۵۸ ۰ ۱,۵۵۵,۸۷۵ ۶۱۳,۰۳۱,۸۲۰ ۳۶۸,۹۱۷ ۵۵,۳۹۷,۱۹۸ ۵۵۷,۶۳۴,۶۲۲ ۶,۲۲۲,۱۳۰,۵۱۵,۷۴۳
  ۸ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ ۱۱,۱۳۴ ۱۱,۰۶۷ ۱۱,۰۶۷ ۰ ۱,۶۳۳,۷۰۹ ۶۱۱,۴۷۵,۹۴۵ ۱,۸۱۶,۴۶۵ ۵۵,۰۲۸,۲۸۱ ۵۵۶,۴۴۷,۶۶۴ ۶,۱۵۷,۹۷۶,۵۹۴,۰۹۳
  ۹ ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ ۱۱,۱۵۴ ۱۱,۰۸۶ ۱۱,۰۸۶ ۰ ۱,۵۹۱,۸۲۸ ۶۰۹,۸۴۲,۲۳۶ ۲۴۲,۵۸۷ ۵۳,۲۱۱,۸۱۶ ۵۵۶,۶۳۰,۴۲۰ ۶,۱۷۰,۹۸۶,۶۵۸,۱۵۵
  ۱۰ ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ ۱۱,۱۳۱ ۱۱,۰۶۳ ۱۱,۰۶۳ ۰ ۰ ۶۰۸,۲۵۰,۴۰۸ ۰ ۵۲,۹۶۹,۲۲۹ ۵۵۵,۲۸۱,۱۷۹ ۶,۱۴۳,۱۷۴,۷۶۲,۷۴۸
  ۱۱ ۱۴۰۳/۰۱/۱۷ ۱۱,۱۹۱ ۱۱,۱۲۳ ۱۱,۱۲۳ ۰ ۰ ۶۰۸,۲۵۰,۴۰۸ ۰ ۵۲,۹۶۹,۲۲۹ ۵۵۵,۲۸۱,۱۷۹ ۶,۱۷۶,۶۱۲,۹۲۳,۹۰۶
  ۱۲ ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ ۱۱,۲۰۱ ۱۱,۱۳۳ ۱۱,۱۳۳ ۰ ۱,۳۶۳,۸۱۲ ۶۰۸,۲۵۰,۴۰۸ ۷۸۰,۳۹۰ ۵۲,۹۶۹,۲۲۹ ۵۵۵,۲۸۱,۱۷۹ ۶,۱۸۲,۰۵۷,۹۵۸,۶۹۸
  ۱۳ ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ ۱۱,۱۰۱ ۱۱,۰۳۳ ۱۱,۰۳۳ ۰ ۹۸۰,۰۷۷ ۶۰۶,۸۸۶,۵۹۶ ۲۶۵,۲۳۹ ۵۲,۱۸۸,۸۳۹ ۵۵۴,۶۹۷,۷۵۷ ۶,۱۲۰,۱۸۰,۲۱۵,۹۵۲
  ۱۴ ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ ۱۱,۰۷۳ ۱۱,۰۰۶ ۱۱,۰۰۶ ۰ ۰ ۶۰۵,۹۰۶,۵۱۹ ۰ ۵۱,۹۲۳,۶۰۰ ۵۵۳,۹۸۲,۹۱۹ ۶,۰۹۷,۲۴۸,۸۰۸,۶۲۲
  ۱۵ ۱۴۰۳/۰۱/۱۳ ۱۱,۰۴۰ ۱۰,۹۷۳ ۱۰,۹۷۳ ۰ ۰ ۶۰۵,۹۰۶,۵۱۹ ۰ ۵۱,۹۲۳,۶۰۰ ۵۵۳,۹۸۲,۹۱۹ ۶,۰۷۸,۷۷۳,۳۳۷,۰۹۷
  ۱۶ ۱۴۰۳/۰۱/۱۲ ۱۱,۰۴۰ ۱۰,۹۷۳ ۱۰,۹۷۳ ۰ ۲,۳۷۰,۰۰۱ ۶۰۵,۹۰۶,۵۱۹ ۲۴۳,۴۶۵ ۵۱,۹۲۳,۶۰۰ ۵۵۳,۹۸۲,۹۱۹ ۶,۰۷۸,۷۰۰,۲۲۹,۹۸۴
  ۱۷ ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ ۱۱,۰۴۴ ۱۰,۹۷۶ ۱۰,۹۷۶ ۰ ۰ ۶۰۳,۵۳۶,۵۱۸ ۰ ۵۱,۶۸۰,۱۳۵ ۵۵۱,۸۵۶,۳۸۳ ۶,۰۵۷,۴۱۳,۵۱۲,۲۱۳
  ۱۸ ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ ۱۱,۰۰۴ ۱۰,۹۳۷ ۱۰,۹۳۷ ۰ ۰ ۶۰۳,۵۳۶,۵۱۸ ۰ ۵۱,۶۸۰,۱۳۵ ۵۵۱,۸۵۶,۳۸۳ ۶,۰۳۵,۶۸۹,۲۲۱,۰۴۸
  ۱۹ ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ ۱۱,۰۰۶ ۱۰,۹۳۹ ۱۰,۹۳۹ ۰ ۱,۹۷۰,۹۱۱ ۶۰۳,۵۳۶,۵۱۸ ۳۸۷,۳۶۰ ۵۱,۶۸۰,۱۳۵ ۵۵۱,۸۵۶,۳۸۳ ۶,۰۳۶,۸۰۹,۸۹۶,۰۲۹
  ۲۰ ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ ۱۰,۹۸۸ ۱۰,۹۲۰ ۱۰,۹۲۰ ۰ ۳,۲۹۳,۸۲۰ ۶۰۱,۵۶۵,۶۰۷ ۵۶۹,۹۳۷ ۵۱,۲۹۲,۷۷۵ ۵۵۰,۲۷۲,۸۳۲ ۶,۰۰۹,۲۰۲,۶۲۰,۶۳۹
  مشاهده همه