صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۲۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۶۵۹۱
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۳/۲۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۶۳,۵۱۳,۴۵۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۴,۴۳۶,۴۸۶,۵۴۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵,۷۵۸,۳۶۶,۹۸۱,۷۷۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۲۸۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۲۱۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۲۱۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۳/۲۲
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۹/۲۲
نوع صندوق
بازنشستگی تکمیلی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۳/۰۳/۲۲ ۱۰,۲۸۴ ۱۰,۲۱۹ ۱۰,۲۱۹ ۰ ۱۱۰,۳۶۴ ۶۶۴,۲۴۴,۷۸۸ ۱,۲۳۲,۹۴۲ ۱۰۰,۷۳۱,۳۳۳ ۵۶۳,۵۱۳,۴۵۵ ۵,۷۵۸,۳۶۶,۹۸۱,۷۷۸
  ۲ ۱۴۰۳/۰۳/۲۱ ۱۰,۲۷۴ ۱۰,۲۰۸ ۱۰,۲۰۸ ۰ ۸۲,۰۹۲ ۶۶۴,۱۳۴,۴۲۴ ۲,۰۱۱,۱۱۱ ۹۹,۴۹۸,۳۹۱ ۵۶۴,۶۳۶,۰۳۳ ۵,۷۶۳,۷۸۰,۹۹۳,۰۰۳
  ۳ ۱۴۰۳/۰۳/۲۰ ۱۰,۲۱۵ ۱۰,۱۴۹ ۱۰,۱۴۹ ۰ ۳۲۴,۵۷۲ ۶۶۴,۰۵۲,۳۳۲ ۷۴۰,۲۲۳ ۹۷,۴۸۷,۲۸۰ ۵۶۶,۵۶۵,۰۵۲ ۵,۷۵۰,۰۶۴,۸۸۸,۰۵۹
  ۴ ۱۴۰۳/۰۳/۱۹ ۱۰,۲۰۹ ۱۰,۱۴۴ ۱۰,۱۴۴ ۰ ۰ ۶۶۳,۷۲۷,۷۶۰ ۰ ۹۶,۷۴۷,۰۵۷ ۵۶۶,۹۸۰,۷۰۳ ۵,۷۵۱,۲۳۵,۶۰۴,۸۵۳
  ۵ ۱۴۰۳/۰۳/۱۸ ۱۰,۲۹۲ ۱۰,۲۲۶ ۱۰,۲۲۶ ۰ ۰ ۶۶۳,۷۲۷,۷۶۰ ۰ ۹۶,۷۴۷,۰۵۷ ۵۶۶,۹۸۰,۷۰۳ ۵,۷۹۷,۸۸۱,۵۹۲,۱۰۵
  ۶ ۱۴۰۳/۰۳/۱۷ ۱۰,۲۹۳ ۱۰,۲۲۷ ۱۰,۲۲۷ ۰ ۱۱۷,۶۱۷ ۶۶۳,۷۲۷,۷۶۰ ۱,۱۰۲,۰۷۳ ۹۶,۷۴۷,۰۵۷ ۵۶۶,۹۸۰,۷۰۳ ۵,۷۹۸,۳۸۴,۷۹۸,۴۸۳
  ۷ ۱۴۰۳/۰۳/۱۶ ۱۰,۲۸۸ ۱۰,۲۲۲ ۱۰,۲۲۲ ۰ ۰ ۶۶۳,۶۱۰,۱۴۳ ۰ ۹۵,۶۴۴,۹۸۴ ۵۶۷,۹۶۵,۱۵۹ ۵,۸۰۵,۷۸۱,۸۱۸,۲۰۴
  ۸ ۱۴۰۳/۰۳/۱۵ ۱۰,۳۴۹ ۱۰,۲۸۳ ۱۰,۲۸۳ ۰ ۰ ۶۶۳,۶۱۰,۱۴۳ ۰ ۹۵,۶۴۴,۹۸۴ ۵۶۷,۹۶۵,۱۵۹ ۵,۸۴۰,۲۰۴,۰۰۵,۵۸۰
  ۹ ۱۴۰۳/۰۳/۱۴ ۱۰,۳۴۹ ۱۰,۲۸۳ ۱۰,۲۸۳ ۰ ۳۱۴,۲۱۶ ۶۶۳,۶۱۰,۱۴۳ ۴,۰۱۸,۴۵۰ ۹۵,۶۴۴,۹۸۴ ۵۶۷,۹۶۵,۱۵۹ ۵,۸۴۰,۳۴۱,۷۵۰,۲۴۸
  ۱۰ ۱۴۰۳/۰۳/۱۳ ۱۰,۳۵۱ ۱۰,۲۸۵ ۱۰,۲۸۵ ۰ ۲۸۲,۱۳۷ ۶۶۳,۲۹۵,۹۲۷ ۶۲۲,۸۰۱ ۹۱,۶۲۶,۵۳۴ ۵۷۱,۶۶۹,۳۹۳ ۵,۸۷۹,۳۳۸,۷۰۶,۱۳۰
  ۱۱ ۱۴۰۳/۰۳/۱۲ ۱۰,۳۳۷ ۱۰,۲۷۱ ۱۰,۲۷۱ ۰ ۰ ۶۶۳,۰۱۳,۷۹۰ ۰ ۹۱,۰۰۳,۷۳۳ ۵۷۲,۰۱۰,۰۵۷ ۵,۸۷۵,۲۸۷,۳۲۷,۱۲۰
  ۱۲ ۱۴۰۳/۰۳/۱۱ ۱۰,۳۲۳ ۱۰,۲۵۷ ۱۰,۲۵۷ ۰ ۰ ۶۶۳,۰۱۳,۷۹۰ ۰ ۹۱,۰۰۳,۷۳۳ ۵۷۲,۰۱۰,۰۵۷ ۵,۸۶۷,۳۶۰,۴۱۵,۵۶۷
  ۱۳ ۱۴۰۳/۰۳/۱۰ ۱۰,۳۲۱ ۱۰,۲۵۵ ۱۰,۲۵۵ ۰ ۲۶۱,۵۷۰ ۶۶۳,۰۱۳,۷۹۰ ۴۰۸,۸۵۳ ۹۱,۰۰۳,۷۳۳ ۵۷۲,۰۱۰,۰۵۷ ۵,۸۶۵,۷۸۱,۱۵۱,۶۶۷
  ۱۴ ۱۴۰۳/۰۳/۰۹ ۱۰,۳۵۱ ۱۰,۲۸۵ ۱۰,۲۸۵ ۰ ۳۸۴,۸۱۴ ۶۶۲,۷۵۲,۲۲۰ ۱,۲۵۴,۳۱۲ ۹۰,۵۹۴,۸۸۰ ۵۷۲,۱۵۷,۳۴۰ ۵,۸۸۴,۴۵۸,۵۷۸,۳۴۶
  ۱۵ ۱۴۰۳/۰۳/۰۸ ۱۰,۳۳۳ ۱۰,۲۶۷ ۱۰,۲۶۷ ۰ ۸,۹۶۱,۹۷۴ ۶۶۲,۳۶۷,۴۰۶ ۲,۹۵۳,۵۷۷ ۸۹,۳۴۰,۵۶۸ ۵۷۳,۰۲۶,۸۳۸ ۵,۸۸۳,۴۵۶,۳۸۲,۲۵۸
  ۱۶ ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ ۱۰,۱۹۵ ۱۰,۱۲۹ ۱۰,۱۲۹ ۰ ۸۳۵,۲۶۱ ۶۵۳,۴۰۵,۴۳۲ ۲,۷۳۰,۱۵۷ ۸۶,۳۸۶,۹۹۱ ۵۶۷,۰۱۸,۴۴۱ ۵,۷۴۳,۴۳۰,۷۴۳,۸۵۸
  ۱۷ ۱۴۰۳/۰۳/۰۶ ۱۰,۲۱۵ ۱۰,۱۵۰ ۱۰,۱۵۰ ۰ ۱,۲۰۷,۱۹۸ ۶۵۲,۵۷۰,۱۷۱ ۱,۵۲۸,۳۱۲ ۸۳,۶۵۶,۸۳۴ ۵۶۸,۹۱۳,۳۳۷ ۵,۷۷۴,۴۲۱,۵۹۹,۰۰۹
  ۱۸ ۱۴۰۳/۰۳/۰۵ ۱۰,۲۹۱ ۱۰,۲۲۵ ۱۰,۲۲۵ ۰ ۰ ۶۵۱,۳۶۲,۹۷۳ ۰ ۸۲,۱۲۸,۵۲۲ ۵۶۹,۲۳۴,۴۵۱ ۵,۸۲۰,۵۶۰,۱۲۱,۶۶۷
  ۱۹ ۱۴۰۳/۰۳/۰۴ ۱۰,۳۹۵ ۱۰,۳۲۹ ۱۰,۳۲۹ ۰ ۰ ۶۵۱,۳۶۲,۹۷۳ ۰ ۸۲,۱۲۸,۵۲۲ ۵۶۹,۲۳۴,۴۵۱ ۵,۸۷۹,۷۴۷,۱۴۰,۵۸۳
  ۲۰ ۱۴۰۳/۰۳/۰۳ ۱۰,۳۹۱ ۱۰,۳۲۵ ۱۰,۳۲۵ ۰ ۰ ۶۵۱,۳۶۲,۹۷۳ ۰ ۸۲,۱۲۸,۵۲۲ ۵۶۹,۲۳۴,۴۵۱ ۵,۸۷۷,۴۶۴,۱۳۷,۶۱۸
  مشاهده همه