صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۲۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۶۵۹۱
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۴/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵۶۰,۴۲۵,۰۴۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۴,۴۳۹,۵۷۴,۹۵۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۶,۰۹۹,۲۷۶,۷۳۲,۰۵۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۹۴۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۸۸۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۸۸۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۴/۲۶
اطلاعات صندوق
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۹/۲۲
نوع صندوق
بازنشستگی تکمیلی
  در حال دریافت اطلاعات نمودار
  ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
  ۱ ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ ۱۰,۹۴۹ ۱۰,۸۸۳ ۱۰,۸۸۳ ۰ ۰ ۶۷۹,۲۲۹,۹۸۲ ۰ ۱۱۸,۸۰۴,۹۳۹ ۵۶۰,۴۲۵,۰۴۳ ۶,۰۹۹,۲۷۶,۷۳۲,۰۵۵
  ۲ ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ ۱۰,۹۴۹ ۱۰,۸۸۳ ۱۰,۸۸۳ ۰ ۱۴۸,۲۶۶ ۶۷۹,۲۲۹,۹۸۲ ۱,۰۵۹,۰۰۰ ۱۱۸,۸۰۴,۹۳۹ ۵۶۰,۴۲۵,۰۴۳ ۶,۰۹۹,۱۴۵,۲۵۵,۷۱۹
  ۳ ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ ۱۰,۹۵۱ ۱۰,۸۸۶ ۱۰,۸۸۶ ۰ ۹۶۲,۲۲۳ ۶۷۹,۰۸۱,۷۱۶ ۲۳۹,۰۰۳ ۱۱۷,۷۴۵,۹۳۹ ۵۶۱,۳۳۵,۷۷۷ ۶,۱۱۰,۴۴۰,۱۲۰,۴۷۰
  ۴ ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ ۱۰,۹۱۰ ۱۰,۸۴۴ ۱۰,۸۴۴ ۰ ۰ ۶۷۸,۱۱۹,۴۹۳ ۰ ۱۱۷,۵۰۶,۹۳۶ ۵۶۰,۶۱۲,۵۵۷ ۶,۰۷۹,۳۹۲,۸۶۲,۶۵۶
  ۵ ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ ۱۰,۹۱۵ ۱۰,۸۴۹ ۱۰,۸۴۹ ۰ ۰ ۶۷۸,۱۱۹,۴۹۳ ۰ ۱۱۷,۵۰۶,۹۳۶ ۵۶۰,۶۱۲,۵۵۷ ۶,۰۸۲,۳۲۹,۸۸۵,۲۳۰
  ۶ ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ ۱۰,۹۱۶ ۱۰,۸۵۰ ۱۰,۸۵۰ ۰ ۱۲۳,۵۶۷ ۶۷۸,۱۱۹,۴۹۳ ۲۴۲,۹۱۲ ۱۱۷,۵۰۶,۹۳۶ ۵۶۰,۶۱۲,۵۵۷ ۶,۰۸۲,۴۸۲,۹۱۹,۰۱۰
  ۷ ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ ۱۰,۹۲۲ ۱۰,۸۵۶ ۱۰,۸۵۶ ۰ ۵۰,۳۱۸ ۶۷۷,۹۹۵,۹۲۶ ۲,۸۴۶,۰۳۴ ۱۱۷,۲۶۴,۰۲۴ ۵۶۰,۷۳۱,۹۰۲ ۶,۰۸۷,۱۸۵,۲۳۹,۳۹۹
  ۸ ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ ۱۰,۹۲۳ ۱۰,۸۵۶ ۱۰,۸۵۶ ۰ ۷۵۳,۹۲۶ ۶۷۷,۹۴۵,۶۰۸ ۴۲۶,۲۴۱ ۱۱۴,۴۱۷,۹۹۰ ۵۶۳,۵۲۷,۶۱۸ ۶,۱۱۷,۸۶۰,۴۷۱,۸۳۵
  ۹ ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ ۱۰,۹۵۵ ۱۰,۸۸۸ ۱۰,۸۸۸ ۰ ۴۷۱,۱۶۹ ۶۷۷,۱۹۱,۶۸۲ ۷۰۷,۵۱۶ ۱۱۳,۹۹۱,۷۴۹ ۵۶۳,۱۹۹,۹۳۳ ۶,۱۳۲,۱۸۵,۵۲۵,۵۷۸
  ۱۰ ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ ۱۱,۰۲۶ ۱۰,۹۵۸ ۱۰,۹۵۸ ۰ ۶۵,۹۸۸ ۶۷۶,۷۲۰,۵۱۳ ۳۶۷,۵۲۶ ۱۱۳,۲۸۴,۲۳۳ ۵۶۳,۴۳۶,۲۸۰ ۶,۱۷۴,۲۷۴,۴۱۴,۴۱۳
  ۱۱ ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ ۱۰,۸۷۴ ۱۰,۸۰۵ ۱۰,۸۰۵ ۰ ۰ ۶۷۶,۶۵۴,۵۲۵ ۰ ۱۱۲,۹۱۶,۷۰۷ ۵۶۳,۷۳۷,۸۱۸ ۶,۰۹۱,۱۸۳,۱۲۷,۸۱۳
  ۱۲ ۱۴۰۳/۰۴/۱۵ ۱۰,۵۸۱ ۱۰,۵۱۵ ۱۰,۵۱۵ ۰ ۰ ۶۷۶,۶۵۴,۵۲۵ ۰ ۱۱۲,۹۱۶,۷۰۷ ۵۶۳,۷۳۷,۸۱۸ ۵,۹۲۷,۴۳۵,۸۲۰,۹۱۲
  ۱۳ ۱۴۰۳/۰۴/۱۴ ۱۰,۵۸۲ ۱۰,۵۱۵ ۱۰,۵۱۵ ۰ ۱۰۵,۳۶۹ ۶۷۶,۶۵۴,۵۲۵ ۱,۵۳۶,۸۲۸ ۱۱۲,۹۱۶,۷۰۷ ۵۶۳,۷۳۷,۸۱۸ ۵,۹۲۷,۷۰۵,۶۰۶,۲۴۴
  ۱۴ ۱۴۰۳/۰۴/۱۳ ۱۰,۵۸۱ ۱۰,۵۱۴ ۱۰,۵۱۴ ۰ ۷۷,۲۹۶ ۶۷۶,۵۴۹,۱۵۶ ۸۹۹,۵۹۲ ۱۱۱,۳۷۹,۸۷۹ ۵۶۵,۱۶۹,۲۷۷ ۵,۹۴۲,۲۹۹,۴۶۱,۸۵۹
  ۱۵ ۱۴۰۳/۰۴/۱۲ ۱۰,۵۶۸ ۱۰,۵۰۱ ۱۰,۵۰۱ ۰ ۷۳,۹۱۲ ۶۷۶,۴۷۱,۸۶۰ ۴۶۹,۹۶۳ ۱۱۰,۴۸۰,۲۸۷ ۵۶۵,۹۹۱,۵۷۳ ۵,۹۴۳,۶۲۰,۴۹۰,۴۹۸
  ۱۶ ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ ۱۰,۵۱۷ ۱۰,۴۵۱ ۱۰,۴۵۱ ۰ ۲۱۹,۹۳۹ ۶۷۶,۳۹۷,۹۴۸ ۱,۰۱۷,۰۰۸ ۱۱۰,۰۱۰,۳۲۴ ۵۶۶,۳۸۷,۶۲۴ ۵,۹۱۹,۲۷۷,۷۳۹,۱۰۴
  ۱۷ ۱۴۰۳/۰۴/۱۰ ۱۰,۵۱۴ ۱۰,۴۴۸ ۱۰,۴۴۸ ۰ ۸۰۸,۷۰۱ ۶۷۶,۱۷۸,۰۰۹ ۲۶۶,۸۳۷ ۱۰۸,۹۹۳,۳۱۶ ۵۶۷,۱۸۴,۶۹۳ ۵,۹۲۵,۹۲۱,۷۰۱,۱۲۹
  ۱۸ ۱۴۰۳/۰۴/۰۹ ۱۰,۵۲۵ ۱۰,۴۵۹ ۱۰,۴۵۹ ۰ ۰ ۶۷۵,۳۶۹,۳۰۸ ۰ ۱۰۸,۷۲۶,۴۷۹ ۵۶۶,۶۴۲,۸۲۹ ۵,۹۲۶,۵۵۱,۸۷۷,۶۷۵
  ۱۹ ۱۴۰۳/۰۴/۰۸ ۱۰,۴۸۵ ۱۰,۴۲۰ ۱۰,۴۲۰ ۰ ۰ ۶۷۵,۳۶۹,۳۰۸ ۰ ۱۰۸,۷۲۶,۴۷۹ ۵۶۶,۶۴۲,۸۲۹ ۵,۹۰۴,۱۷۲,۹۴۱,۴۰۴
  ۲۰ ۱۴۰۳/۰۴/۰۷ ۱۰,۴۸۸ ۱۰,۴۲۳ ۱۰,۴۲۳ ۰ ۸,۳۴۵,۵۶۰ ۶۷۵,۳۶۹,۳۰۸ ۳۴۴,۳۶۳ ۱۰۸,۷۲۶,۴۷۹ ۵۶۶,۶۴۲,۸۲۹ ۵,۹۰۶,۰۱۷,۶۳۶,۱۵۴
  مشاهده همه