صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۲۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۶۵۹۱
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۱,۱۸۷,۸۷۸ ۱۹.۹۶ ۱,۱۸۷,۸۷۸ ۱۹.۰۹ ۱,۲۲۳,۳۸۰ ۱۹.۸۷ ۱,۲۳۴,۲۷۸ ۲۱.۱۴
سایر سهام ۳,۲۶۸,۰۶۱ ۵۴.۹۳ ۳,۲۶۸,۰۶۱ ۵۲.۵۲ ۳,۲۸۳,۱۲۳ ۵۳.۳۱ ۳,۱۹۳,۳۳۸ ۵۴.۶۹
اوراق مشارکت ۲۳۶,۸۰۱ ۳.۹۸ ۹۶,۳۷۷ ۱.۵۵ ۳,۰۶۷ ۰.۰۵ ۰ ۰
اوراق سپرده ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۶۰۲,۰۵۰ ۱۰.۱۲ ۲۲۴,۲۹۹ ۳.۶ ۲۰۴,۷۱۸ ۳.۳۲ ۷,۹۰۹ ۰.۱۴
سایر دارایی‌ها ۳۱,۹۷۷ ۰.۵۴ ۴۸,۴۵۷ ۰.۷۸ ۷۲,۱۱۵ ۱.۱۷ ۶۱,۹۵۲ ۱.۰۶
صندوق سرمایه‌گذاری ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
شمش و طلا ۱,۳۹۷,۹۸۳ ۲۳.۵۰ ۱,۳۹۷,۹۸۳ ۲۲.۴۶ ۱,۳۷۱,۶۳۸ ۲۲.۲۷ ۱,۳۴۱,۰۸۳ ۲۲.۹۷
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد