صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۲۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۶۵۹۱
ترکیب دارایی‌های دوره‌ای
شرح میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته امروز
مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی مبلغ نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی ۱,۱۷۵,۳۰۲ ۲۰.۲۸ ۱,۱۷۵,۳۰۲ ۱۹.۹۶ ۱,۱۷۴,۹۹۶ ۱۹.۱۵ ۱,۱۴۶,۲۷۸ ۱۸.۳۳
سایر سهام ۳,۲۲۷,۶۰۲ ۵۵.۷۱ ۳,۲۲۷,۶۰۲ ۵۴.۸۳ ۳,۲۳۶,۵۰۴ ۵۲.۷۵ ۳,۲۳۴,۳۵۰ ۵۱.۷۲
اوراق مشارکت ۳۱۵,۹۸۶ ۵.۴۵ ۱۸۲,۴۸۰ ۳.۱ ۱۵۰,۲۷۴ ۲.۴۵ ۱۴۰,۶۴۰ ۲.۲۵
اوراق سپرده ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
نقد و بانک (جاری و سپرده) ۷۵۲,۰۰۵ ۱۲.۹۸ ۲۹۵,۶۳۰ ۵.۰۲ ۱۵۰,۷۸۷ ۲.۴۶ ۱۹۹,۲۵۹ ۳.۱۹
سایر دارایی‌ها ۲۱,۲۶۰ ۰.۳۷ ۲۵,۳۰۰ ۰.۴۳ ۳۷,۶۵۳ ۰.۶۱ ۴۳,۶۳۰ ۰.۷
صندوق سرمایه‌گذاری ۰ ۰.۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰
شمش و طلا ۱,۳۷۳,۲۳۴ ۲۳.۷۰ ۱,۳۷۳,۲۳۴ ۲۳.۳۳ ۱,۳۸۴,۸۵۶ ۲۲.۵۷ ۱,۴۸۹,۹۲۳ ۲۳.۸۲
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد