صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۲۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۶۵۹۱
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ تصمیمات مجمع - تغییرات اساسنامه صندوق مورخ ۱۴۰۲.۱۲.۲۷ دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۲/۲۷
۲ اسامی حاضرین در مجمع - تغییرات اساسنامه صندوق مورخ ۱۴۰۲.۱۲.۲۷ دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۲/۲۷
۳ دعوت به مجمع - تغییرات اساسنامه صندوق مورخ ۱۴۰۲.۱۲.۲۷ دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۲/۲۷
۴ تصمیمات مجمع - تغییر هزینه نرم افزار در امیدنامه صندوق مورخ ۱۴۰۲.۱۲.۱۶ دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۲/۱۶
۵ اسامی حاضرین در مجمع - تغییر هزینه نرم افزار در امیدنامه صندوق مورخ ۱۴۰۲.۱۲.۱۶ دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۲/۱۶
۶ دعوت به مجمع - تغییر هزینه نرم افزار در امیدنامه صندوق مورخ ۱۴۰۲.۱۲.۱۶ دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
۷ تصمیمات مجمع - تغییر هزینه نرم‌افزار در امیدنامه صندوق مورخ ۱۴۰۲.۱۰.۰۲ دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۰/۰۳
۸ اسامی حاضرین در مجمع - تغییر هزینه نرم‌افزار در امیدنامه صندوق مورخ ۱۴۰۲.۱۰.۰۲ دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۰/۰۲
۹ دعوت به مجمع - تغییر هزینه نرم‌افزار در امیدنامه صندوق مورخ ۱۴۰۲.۱۰.۰۲ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۹/۲۹
۱۰ صورتجلسه مجمع موسسین دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۹/۱۸
۱۱ صورتجلسه مجمع تعیین صاحبین امضاء مجاز صندوق دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۹/۱۸
۱۲ اسامی حاضرین در مجمع موسسین صندوق دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۹/۱۸
۱۳ دعوت به مجمع موسسین صندوق دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۹/۱۸