صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی تکمیلی آتیه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۲۲۱۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۵۶۵۹۱
مجامع صندوق
ردیف توضیحات دانلود تاریخ
۱ تصمیمات مجمع - تغییر حق‌الزحمه حسابرس صندوق مورخ ۱۴۰۳.۰۲.۰۸ دریافت خبر ۱۴۰۳/۰۲/۰۹
۲ اسامی حاضرین در مجمع - تغییر حق‌الزحمه حسابرس صندوق مورخ ۱۴۰۳.۰۲.۰۸ دریافت خبر ۱۴۰۳/۰۲/۰۸
۳ دعوت به مجمع - تغییر حق‌الزحمه حسابرس صندوق مورخ ۱۴۰۳.۰۲.۰۸ دریافت خبر ۱۴۰۳/۰۲/۰۸
۴ تصمیمات مجمع - تغییرات اساسنامه صندوق مورخ ۱۴۰۲.۱۲.۲۷ دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۲/۲۷
۵ اسامی حاضرین در مجمع - تغییرات اساسنامه صندوق مورخ ۱۴۰۲.۱۲.۲۷ دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۲/۲۷
۶ دعوت به مجمع - تغییرات اساسنامه صندوق مورخ ۱۴۰۲.۱۲.۲۷ دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۲/۲۷
۷ تصمیمات مجمع - تغییر هزینه نرم افزار در امیدنامه صندوق مورخ ۱۴۰۲.۱۲.۱۶ دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۲/۱۶
۸ اسامی حاضرین در مجمع - تغییر هزینه نرم افزار در امیدنامه صندوق مورخ ۱۴۰۲.۱۲.۱۶ دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۲/۱۶
۹ دعوت به مجمع - تغییر هزینه نرم افزار در امیدنامه صندوق مورخ ۱۴۰۲.۱۲.۱۶ دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
۱۰ تصمیمات مجمع - تغییر هزینه نرم‌افزار در امیدنامه صندوق مورخ ۱۴۰۲.۱۰.۰۲ دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۰/۰۳
۱۱ اسامی حاضرین در مجمع - تغییر هزینه نرم‌افزار در امیدنامه صندوق مورخ ۱۴۰۲.۱۰.۰۲ دریافت خبر ۱۴۰۲/۱۰/۰۲
۱۲ دعوت به مجمع - تغییر هزینه نرم‌افزار در امیدنامه صندوق مورخ ۱۴۰۲.۱۰.۰۲ دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۹/۲۹
۱۳ صورتجلسه مجمع موسسین دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۹/۱۸
۱۴ صورتجلسه مجمع تعیین صاحبین امضاء مجاز صندوق دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۹/۱۸
۱۵ اسامی حاضرین در مجمع موسسین صندوق دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۹/۱۸
۱۶ دعوت به مجمع موسسین صندوق دریافت خبر ۱۴۰۲/۰۹/۱۸